Osiguranje životinja

Stočarska proizvodnja, koja podrazumeva velika ulaganja, može biti izložena brojnim rizicima koji utiču na prinose. Zbog toga vam preporučujemo da na vreme osigurate životinje, kako biste u slučaju bolesti ili gubitka lakše prevazišli nastale štete. Osiguranje životinja pruža finansijsku zaštitu od različitih rizika karakterističnih za stočarsku proizvodnju.

Šta sve možete osigurati?

Ovom vrstom osiguranja moguće je osigurati brojne vrste životinja:

 • goveda,
 • ovce,
 • koze,
 • svinje,
 • živinu,
 • konje.

Koje rizike možete pokriti?

Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja životinja nastalog kao posledice:

 • nesrećnog slučaja (osnovno uže pokriće),
 • nesrećnog slučaja ili bolesti (osnovno šire pokriće).

Dodatno je moguće ugovoriti i:

 • osiguranje životinja od posledica porođaja,
 • osiguranje od rizika gubitka teleta na porođaju,
 • osiguranje od opasnih zaraznih bolesti, kao što je kuga kod svinja.

Premium osiguranje goveda

Ponuda osiguranja životinja obogaćena je jedinstvenim proizvodom na tržištu Srbije - premium osiguranjem životinja.

Premium osiguranje goveda predstavlja potpuno novo osiguravajuće pokriće, jedino na našem tržištu, koje objedinjuje rizike nesrećnog slučaja, bolesti i porođaja, a dodatno pruža pokriće još i od rizika koji do sada nisu bili pokriveni osiguranjem i to:

 • bolesti zakonom obaveznih za prijavljivanje,
 • bolesti nastalih usled nepravilne ishrane kao što su: ketoza, pareze, dislokacije sirišta, indigestije itd,
 • coli mastitisa,
 • naduna.

Kako se određuje visina premije?

Visina premije osiguranja zavisi od životinjske vrste, kategorije, odabranih rizika za koje se pruža pokriće, broja osiguranih životinja, uslova i načina držanja životinja, njihove vrednosti i ugovorene visine pokrića.

Plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje ili avansno, a ukoliko je ugovoreno učešće u šteti u nivou uobičajenih uginuća moguće je ostvariti popust na premiju osiguranja i do 50%. Takođe, u zavisnosti od broja osiguranih grla i načina plaćanja, moguće je ostvariti popust do 30% na osnovnu premiju osiguranja.

Dodatne pogodnosti

Nosiocima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji ugovore osiguranje i avansno plate premiju osiguranja preko određenog iznosa u peridu od 01.04. do 01.08., obezbeđena je dodatna pogodnost u vidu besplatnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja. Ovo osiguranje daje se na godinu dana, važi 24 sata dnevno i njime su od posledice nezgode osigurani svi članovi poljoprivrednog gazdinstva.

Plaćanje premije osiguranja životinja olakšano je i subvencijama koje svake godine daje država. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država vraća značajan deo plaćene premije osiguranja, što je precizirano uredbama koje izdaje resorno ministarstvo.

 

Osiguranje pasa

Generali Osiguranje Srbija u okviru svoje ponude osiguranja životinja ima jedinstveni proizvod na tržištu – osiguranje pasa.

Vlasnici pasa mogu osigurati svoje ljubimce od bolesti ili nesrećnog slučaja, čime obezbeđuju finansijsko pokriće teških posledica koje ovi rizici mogu ostaviti na pse.

Šta obuhvata osiguranje pasa?

U zavisnosti od nivoa pokrića, ovaj proizvod obuhvata:

 • osiguranje života psa usled uginuća ili eutanazije kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja;
 • osiguranje troškova hirurških intervencija kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja;
 • osiguranje odgovornosti vlasnika za materijalnu štetu koju pas pričini trećim licima ili njihovim stvarima.

Koji se psi mogu osigurati?

Navedenim pokrićima mogu se osigurati:

 • kućni ljubimci;
 • lovački psi;
 • psi u odgajivačnicama;
 • psi obučeni za specijalne radnje i zadatke;

Osiguranje pasa može se ugovoriti za zdrave, mikročipovane i redovno vakcinisane pse. Premija osiguranja zavisi od rase, starosti i namene psa i načina plaćanja.